Emailová adresa
Heslo
 


Katalog
Aubrecht Karel Bauer Milan Beneš Karel Benešová Daniela Brázda Jiří Horák Pavel Hrušková-Štefková Helena Janíček James Janíčková Eva Kisza Herbert Kubínová Renata Kuklík Ladislav Kulhánek Oldřich Lesařová-Roubíčková Michaela Melan Petr Pon František Sedláková Věra Sůra Jaroslav Štolba Tomáš Velčovský Josef Vychodilová Olga Waageová Bohunka Vojtová Lenka Výrobky z kůže Textilní výrobky Keramika Šperky ostatní
Obchodní podmínky
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují veškeré vztahy, do nichž vstupuje Knížecí dvůr, z.s., IČ: 27013740 (dále jen „Provozovatel“) s jinou osobou (dále jen „Kupující“ nebo „Zákazník“) v souvislosti s provozováním internetového obchodu „Galerie Knížecí dvůr“ umístěném na webové stránce http://eshop.knizecidvur.cz (dále jen „E-shop“). 
 
Kupujícím (či Zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 
VOP se aplikují, vedle každé uzavřené smlouvy s Provozovatelem, na každou nabídku Provozovatele a na každou objednávku Zákazníka, kterou Provozovatel přijme, není-li výslovně ujednáno mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinak. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
Zákazník je vázán svou objednávkou či nabídkou až do její akceptace či odmítnutí Provozovatelem. Provozovatel může dodatečně objednávku Zákazníka omezit či zrušit vzhledem k možnostem Provozovatele. Zákazník je oprávněn změnu objednávky či nabídky provést do okamžiku, než Provozovatel začal plnit svůj závazek vůči Zákazníkovi.
 
Učiněním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Elektronická objednávka je řádně učiněna tehdy, vyplnil-li Zákazník veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti.
 
Objednávka je nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku akceptace objednávky Provozovatelem. Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek k odběru zboží a zaplacení kupní ceny.
 
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky.
 
Nákupní řád
 
Kupní smlouvou se Provozovatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit Provozovateli celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující dále bere na vědomí, že vyobrazení zboží a děl je pouze ilustrativní.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Platná kupní cena je potvrzena Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky Provozovatelem. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Provozovatel neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 
Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví Provozovatel Zákazníkovi daňový doklad – fakturu.
 
Provozovatel požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Provozovatele. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny včetně dopravného.
 
Provozovatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li Provozovatel věc odeslat, odevzdá věc
 
 • Kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. 
 • Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
V případě prodlení s dodáním zboží způsobeném přepravcem (nebo třetí osobou) ponese Provozovatel odpovědnost za prodlení pouze tehdy, prokáže-li se Provozovateli hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však Provozovatel neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci, zejména prodlení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě apod. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.
 
Dodá-li Provozovatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Provozovatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Provozovatel věc pro přepravu.
 
Objednané zboží je oprávněn převzít od Provozovatele pouze Kupující osobně nebo osoba oprávněná dle právních předpisů za Kupujícího jednat, popř. zástupce Kupujícího na základě plné moci. Kupující, resp. oprávněné osoby za Kupujícího, jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit
 
Reklamační řád
 
Práva z vadného plnění i jejich uplatnění u Provozovatele se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ledaže se v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanovuje jinak. 
 
Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s doručovatelem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci (Česká pošta na lince zákaznického servisu). V případě reklamace nevyhazujte obal. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
 
Záruka za jakost může být mezi Kupujícím a Provozovatelem sjednána smluvně, případně ji může Provozovatel převzít prohlášením.
 
Právo z vadného plnění či ze záruky za jakost musí být u Provozovatele uplatněno bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Je-li Kupujícímu umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění, musí tak učinit u Provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději společně s vytknutím vady.
 
Je-li Kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v 30-denní lhůtě od předání reklamovaného zboží Provozovateli.
 
Další informace k uplatnění reklamace jsou k dispozici zde: http://eshop.knizecidvur.cz/informace/vse-o-nakupu Tyto informace tvoří součást VOP.
 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Provozovatele
 
Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy (zrušit akceptovanou objednávku nebo její část) v těchto případech:
 • zboží se již nedodává;
 • v případě neaktuálních údajů v e-shopu, technické chyby, tiskové chyby,
 • prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny delší než 7 dní,
 • prodlení Zákazníka s převzetím zboží delší než 7 dní.
 
Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Zákazníkovi doručeno písemné nebo e-mailové prohlášení Provozovatele o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.
 
Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
 
V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Provozovateli doručeno písemné nebo e-mailové prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.
 
Kupující musí Provozovateli vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Provozovatele získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Provozovateli peněžitou náhradu. Provozovatel Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.
 
Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Kupující – spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 
Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Provozovatele http://eshop.knizecidvur.cz/informace/obchodni-podminky obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. 
 
Veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem jsou podřízeny českému právnímu řádu.
 
Všechny spory mezi Provozovatelem a Kupujícím – podnikatelem, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány Obvodního soudu pro Prahu 5.
 
V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,
120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.
 
Novinky
Podívejte se na díla Karla Aubrechta, které jsou po jeho výstavě v naší galerii, nově zařazené v nabídce e-shopu.

© 2024 https://eshop.knizecidvur.cz | galerie@knizecidvur.cz | Obchodní podmínky